Kastamonu Basketbol SK

Kulüp Tüzüğü

KASTAMONU BASKETBOL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR.

DERNEĞİN ADI


Madde 1.

Derneğin Adı: KASTAMONU BASKETBOL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2.

-      Derneğin Merkezi KASTAMONU’DUR.

-      Şubesi yoktur.

-      Kulübün rengi LACİVERT – SARI – MAVİ – BEYAZ – KIRMIZI’DIR.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3. Dernek;
   

    Çağdaş spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, mensuplarının Fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici faaliyetler yapmak, böylece Türk sporuna ruhsal ve bedensel, sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek ve yasal ölçüler içerisinde üyeler arasındaki her türlü yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamaktır.

     Her çeşit spor gösterisi, müsabaka, yarışma, kamplar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak BASKETBOL branşında gençlere spor yaptırmak, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan kategorilerinde faaliyette bulunmak

ÇALIŞMA KONULARI

 

 Madde 4.

1.   Basketbol branşında faaliyette bulunmak,

2.   Okullara, kulüplere ve faaliyette bulunduğu çevrelere destek olmak,

3.   Sosyal amaçlı proje hazırlamak uygulamak, bu amaçlı kursları düzenlemek,

4.   Aynı amaçla kurulmuş diğer derneklerle irtibata geçip basketbola katkı amacıyla ortak projeler geliştirebilmek,

5.   Üyelerin arasında sosyal dayanışmayı sağlamak

6.   Sporu teşvik etmek, elit sporcular yetiştirmek, Ülkemiz sporuna katkıda bulunmak,

7.     Faaliyet alanımızdaki sporcu,   hakem   ve   antrenörlerin   gelişmesi   ve   teknik   bilgilerinin   artmasını sağlamak gayesi ile yurt içinde ve yurt dışında seyahatlerini sağlamak, bu konuda da  maddi ve manevi yardımda bulunmak,                             

8.    Müsabakalar düzenlemek,  başarılı hakem,   antrenör,   idareci  ve  sporcuları  teşvik maksadıyla spor malzemesi, kupa, şilt ve maddi yardımlarla ödüllendirmek,

9.   Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak.

10.  Sportif müsabakalar, her türlü eğitici- öğretici çalışmalar düzenler, bu türden düzenlenen ve düzenlenecek olanlara katılmak, yaz ve kış dönemlerinde spor okulları faaliyetlerinde bulunmak.

11.  Mevzuatın, Spor Derneklerine izin verdikleri konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 5. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere;

1.      Üye kaydeder.

2.      Her türlü toplantılar düzenler.

3.      Her türlü yayınlar (yazılı; kitap, dergi ve görsel; CD, Internet yayını) yapar.

4.      Vakıf kurabilir.

5.      Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli harcamalar yapar.

6.     Eğlence geceleri, piyango gibi hizmet ve gelir arttırıcı  projeler uygular ve gereğinde özel  amaçlı vakıflar, ticari işletme, şirket kurar. Yaz ve kış spor okulu açar ve bu gibi  kuruluşlara ortak olur. Bu gibi kuruluşları işletir veya kiraya verir.

7.      İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar ve kiralar. Taşınmaz mallar üzerine her türlü hakkı koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

8.      Yeteri kadar kulüp lokali, açık ve kapalı spor tesisleri, teknik heyet ve sporcular için lojman yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir. Bu tesislerin demirbaşları ile yaşam ve bakım giderlerini karşılar.

9.      Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için/amaç ve hizmet konulan ile ilgili Her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar, sergi,  diğer gösteriler ve etkinlikler  düzenleyebilir.
 

10.  Sporcu, eğitici teknik personel için dernek adına cep telefonu alınabilir. Cep telefonlarına konuşma ücreti, sporcu ve eğitici teknik personel ile yapılacak sözleşme doğrultusunda kulüp veya kullanan tarafından ödenir. Ayrıca dernek işlerinin yürütülmesi bakımından dernek adına kablolu ve kablosuz telefon satın alınır. Dernek adına yapılan konuşmaların ücretleri dernekçe karşılanır. Bütün telefonlar demirbaşa kayıt edilir. Vergi ve diğer sabit ücretlerinden dernek sorumludur.

11.  Yurt dışından sözleşmeli olarak istihdam edilen sporcu ve teknik personelin ülkelerine yapacakları para, havale masrafları dernekçe karşılanır.

12.  Kulüpçe spor müsabakaları ve transfer görüşmeleri için görevlendirilen eğitici teknik ve idari personelin bu iş nedeniyle yaptıkları harcama yemek, ulaşım, konaklama, telefon gibi giderler dernekçe karşılanır

13.  Sporcu ve eğitici teknik personelin çalışmalara katılmaları için gereken tedbirleri alır. Bu nedenle harcanan  benzin veya mazot giderleri karşılanır. Dernek sporcu ve eğitici   teknik personelle yapılan sözleşme gereği varsa Kastamonu’ ya  geliş- gidiş bilet paralarını öder.

14.  Dernek sözleşmesi altında bulunan sporcu ve eğitici teknik personelin olası sakatlıklar ile ilgili tüm tedavi giderlerini karşılar.

15.  Ani sakatlık, ulaşım, temizlik, telefon, gıda ve bunlar gibi acil ayrıca deplasman avansı ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere dernek kasasında en fazla 1000 TL.’ye  kadar nakit para bulundurulabilir. Yapılan harcamalar anında kasa defterine işlenir. Deplasman  avansı müsabaka dönüşü haftası içinde kapatılır.

16.  Spor kulübü hizmetlerinde kullanılmak üzere, her türlü kara taşıtlarını satın alır, satar ve kiralar. Satın aldığı kara taşıtlarının her türlü bakım, onarım, akar yakıt, yağ, kayıt tescil, vergi, bandrol, trafik, kasko sigortasını yaptırır.

17.  Yasa ve Yönetmeliklere uygun olarak yurt  içi ve yurt dışından sözleşmeli profesyonel sporcu, eğitici teknik ve idari personel istihdam eder. Bunların bedelleri; bonservis bedeli, peşinat, maaş, transfer ücreti, kiralama bedeli, pirim, gıda bedeli, sağlık ve temizlik bedeli adları altında ödenir.

18.  Yurt içi ve yurt dışında sportif nitelikli geziler düzenler. Bu gezilerde vasıtalar pazarlık yapılarak en uygun şekilde kiralanır.

19.  Bağış kabul eder.
 

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 6. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üyelik için başvurabilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikametgâh etme hakkına sahipseler, üye alınabilirler.

Fahri üyelik için ikamet koşulu aranmaz. Fahrî üyelik, derneğe maddi ve manevi yardım ve katkıda bulunan kişilere dernek yönetim kurulu kararıyla tevcih edilir.


ÜYELİKTEN ÇIKMA
 

Madde 7. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Aidat borçlarını yazılı uyarılara rağmen ödemeyen üye istifa etmiş sayılır. Üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sonra erer. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 8. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3.      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek

4.      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.      Derneğin ve üyelerin onurlarını kırıcı hareket etmek ve Dernekte ayrımcılık yapmak.

 

6.      Dernek Toplantılarına ve Etkinliklerine katılmaktan sürekli kaçınmak.

7.      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir

ÜYELİK HAKLARI

Madde 9. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez. Fahri üyelerin genel kurulda oy haklan yoktur. Kendileri isterse aidat verebilirler

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:

Madde 10. Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.


ORGANLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER


DERNEGİN ORGANLARI    

Madde 11.  Derneğin Organları,

1.     Genel Kurul

2.     Yönetim Kurulu

3.     Denetleme Kurulu

Dernekte başka organlar kurulabilir. Ancak; bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 12. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üye, hakkındaki genel kurulca itiraz görüşülüp kaldırılmadıkça genel kurula katılamaz.İtiraz sonrası karar bozulursa gündemin izleyen maddelerinin görüşülmesi sırasında üye genel kurula katılabilir.Bu halde adı soyadı,üyelik numarası toplantıya katılanlar listesinin sonuna eklenir.Aidat nedeniyle istifa etmiş sayılan üyelerde genel kurul toplantısına katılma hakkından yoksundurlar. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir EYLÜL ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya Kulüp asil üyelerinin en az 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak otuz gün içerisinde toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi,  üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul çağrısı bu kişilerce yapılır, bunlar tarafından çağrı ile ilgili olarak yapılan giderler dernek bütçesinden kendilerine ödenir.

 

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 14. Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinin bulunduğu KASTAMONU’DAN başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih ve Tüzük değişikliği konularının görüşüleceği toplantılarda ilk toplantı için aranılacak çoğunluk koşulu saklıdır.


GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

Madde 16. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 17. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Konunun gündemin hangi sırasında görüşüleceğine Genel Kurul Divan Başkanı gerekirse genel kurulunda görüşünü alarak karar verir. Gündem maddelerinde sıra değişikliği de keza aynı yöntemle yapılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludurTOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 18. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan Kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1.      Dernek organlarının seçilmesi,

2.      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7.        Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine yerilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8.        Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9.        Derneğin vakıf kurması,

10.      Demeğin fesih edilmesi,

11.      Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

12.       Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

     Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

     Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak demeğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMİ

Madde 20.

1.      Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

2.      İşaretli ve kimin tarafından kullanıldığı belli olan oylar geçersiz sayılır.

3.      Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

4.      Gizli oylar sonucunda oylarda eşitlik oluşmuşsa kuraya başvurulur.

5.      Açık oylamada eşitlik halinde oylama bir kez yenilenir. Eşitlik bozulmazsa genel kurul başkanının lehinde oy kullandığı öneri veya aday kazanmış veya kararlaştırılmış sayılır.

6.    Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve örneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

OY HAKKINDAN YOKSUNLUK

Madde 21. Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi üst soyu ve alt soyu arasındaki bir
hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22.  Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulu asil üyesi,  Yönetim Kurulu Toplantısına çağrılmasına rağmen, toplamda 1 (bir) defadan fazla yazılı mazeret bildirmeksizin gelmemesi durumunda kendiliğinden istifa etmiş sayılır .

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir
1.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 

2.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel  kurula sunmak,

3.  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4.  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5.  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6.  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7.  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8.  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9.  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

11.  Gerektiğinde kollar oluşturmak, oluşturduğu kolları kaldırmak ve kol çalışmalarını düzenleyen yönerge hazırlamak.               

12.  Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.      

13.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 23. Yönetim kurulu üye tam sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24. Denetleme kurulu (3) Asil, (3) Yedek üye olmak üzere genel kurulca açık oylama yöntemi ile seçilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

KOLLAR

Madde 25. Yönetim Kurulu gerektiğinde kollar oluşturabilir ya da oluşturduğu kolları kaldırabilir,Kol çalışmalarını düzenleyen yönerge hazırlayabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 26. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadını, baba adları, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahını dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


YÜRÜTME   BİRİMİ

Madde 27. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.  

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

Madde 28. Yürütme Biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen görevliler bulunur:

a)     Genel Sekreter,

b)     Sayman,

c)     Doktor, Sağlık personeli,

d)     Tesis Yöneticisi, malzeme görevlisi,

e)     Spor Direktörü,

f)     Genel Kaptan,

g)     Kaptan

h)     Teknik Yönetici ve Öğretici,

i)    Gençlik Koordinatörü,

j)    Gençlik Lideri Eğitmen,

k)   Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29. Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Genel Sekreter;  gençlik ve  spor mevzuatı  uyarınca  ve yönetim  kurulu  kararları  çerçevesinde, kulübün, amaçladığı  hizmet  ve  faaliyetler  ile  idari,  mali  ve teknik  bütün  hizmetlerin  yürütülmesini sağlamakla görevli   ve   yetkili   olup   yönetim   kuruluna  karşı sorumludur.

Başkan adına yazışma işlerini yürütür.
Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b)    Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider/işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c)    Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur

d)   Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e)    Spor direktörü; kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği basketbol branşında eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f)     Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği basketbol branşı için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı olduğu basketbol branşında eğitim çalışmalarına,  yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g)     Kaptan; kaptanı olduğu basketbol branşındaki kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları basketbol branşındaki genel kaptanına karşı sorumludur.

h)     Teknik yönetici ve öğretici kulübün taahhüt ettiği basketbol branşında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak   ve geliştirmek için gerekli önlemleri almak görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

i)      Gençlik koordinatörü, gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

j)      Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine, katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle sorumludur.
 

 

Madde 30. Kulüp Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye olur. Kulübü temsilen 3 Asil ve 3 Yedek delege Genel Kurul’ca seçilir. Bu delegeler Yönetim Kurulu Üyelerinden olabileceği gibi üyelikte 6 ayını dolduran üyelerden de olabilir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu asil üyesi, toplamda 1 (bir) defadan fazla görevini aksattığı takdirde asil üyeliği kendiliğinden düşer. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Delegeliği asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

MALİ HÜKÜMLER ÖDENTİ

Madde 31. Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık ödenti her yıl başında genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul yıl ortalarında da enflasyonun durumuna ve ihtiyaç hasıl etmesi durumuna göre de ödentinin miktarını artırabilir veya azaltabilir. Ödenti bir defada ödenebileceği gibi, altı aylık veya üç aylık biçimde de ödenebilir. Ödentiler yapılan yazılı uyarılara rağmen ödenmediği takdirde, ödentisini vermeyen üye istifa etmiş sayılır, üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 32. Derneğin gelir kaynakları;
a)     Üye ödentisi her yıl Genel Kurulca belirlenir. (Üye Ödentisi aylık 10 TL’dir. Yıllık 120 TL’dir)
b)     Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe

kabul edilen Etkin Üyeler için, öngörülen tutardır.
c)     Yaz ve Kış spor okulları ve Kamplar.
d)     Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, spor yarışması konferans, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, v.b.gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.                                         
e)     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
f)      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları Bağış ve yardımlar.
g)     Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
h)      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
i)        Diğer gelirler.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden İçişleri Bakanlığının iznini almak zorundadır.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEK KONULAR

Madde 33. Dernek siyasal partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez. Ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 34. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1.      Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, ödentileri bu deftere yazılır.

2.      Karar Defteri: Yönetici kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılı kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3.      Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur.

4.      İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5.      Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere kayıt edilir.

6.      Alındı Belgeleri Kayıt Defteri: Sayman üye tarafından numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayıt olunur.

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Madde 35. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve gederler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarında gösterilen uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, mâtbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Alındı belgeleri sabit boyalı sert veya tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunan kişinin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Ödemede bulunana asli yaprak kopartılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa hatalı belge verilmez, asıl veya koçan yapraklarının üzerine "iptal" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

YARDIM TOPLAYACAK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLERİ

Madde 36. Dernek adına getir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19'da örneği bulunan) "Yetki belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetin/Kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir


BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 37- Alındı belgesi ciltleri yardım toplama görev ve yetkisi bulunan bu kişilere sayman üyelerce zimmetle verilir. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 38- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1.  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2.  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile demek tüzüğünün son eklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi                                                                                          

Demeğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Demekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Demek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım/alınmadan önce (Demekler Yönetmeliği EK.-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Demekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) “Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde demek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK –24’ te belirtilen) “Yerleşim Yeri  Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İÇ DENETİM


Madde 39. Demeğin iç denetimi denetleme kurulunca aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

İç denetim dernek organlarıyla, görevlilerin üyelerle ilişkilerinin üyeler arası ilişkilerin, üyelerle demek birimleri ve yönetimi arasındaki ilişki düzeninin değerlendirilmesini ayrıca derneğin işlettiği tesislerin çalışma düzeni ile çalıştırılan ücretli personelin dernek birimleri ve üyelerle oylan ilişkilerinin değerlendirilmesini kapsar.

Denetleme kurulu, yönetim kurulunun işlem ve hesaplarını denetleme sırasında denetim kapsamına giren konuları da inceler, değerlendirir ve sonucu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Raporda varılan değerlendirme sonuçları yönetim kurulunca yerine getirilir, konuda genel kurulun direktif ve kararları da yönetim kurulanca uygulanır.

Gerekli görüldüğü takdirde iç denerim kapsamına giren konularda genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yönetim kurulunca yönerge çıkarılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 40- Demek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Mal ve hizmet alımı konularında uygun faiz oranlarıyla bankalardan kredi alınabilir. Ancak bu borçlanma, demeğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 

TÜZÜK DEGİŞİKLİĞİ

Madde 41. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 42. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.                                                                                

Genel kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında derneğin mal varlığı KASTAMONU GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE veya aynı amaçlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşa hibe edilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "TASFİYE HALİNDE KASTAMONU BASKETBOL SPOR  KULÜBÜ DERNEĞİ " ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak demeğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce demeğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında demeğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Demeğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.      

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi de zorunludur.

Derneğin tasfiyesi ve mal varlığının intikali işlemleri Hükümet komiseri veya Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 43. Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde öncelikle Dernekler Kanununa bakılır, orada da hüküm yoksa Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 43 (Kırk üç)  maddeden ibarettir.